Untitled Document
062-465-6949
 

การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)

รอบถัดไป

1. รอบวันที่ 14-17 ธันวาคม 2566 รอบปัจจุบัน
2. รอบวันที่ 14-17 ธันวาคม 2566 ออนไลน์ Zoom
3. รอบวันที่ 15-18 มกราคม 2567
4. รอบวันที่ 15-18 มกราคม 2567 ออนไลน์ Zoom
5. รอบวันที่ 12-15 มีนาคม 2567
6. รอบวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ออนไลน์ Zoom

การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) สำหรับผู้ประกอบการ SME และ ผู้สนใจปูพื้นฐานบัญชีภาษี

อบรมบัญชีภาษี เบื้องต้น สำหรับ ผู้ประกอบการ ผู้ไม่รู้บัญชี

การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Basic Accounting and Taxation (workshop) . สำหรับผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจที่ ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องทำงานเกี่ยวกับบัญชี เน้นเพื่อนำไปใช้เพื่อการทำงานจริง กับกิจการของคุณ  ***** เนื้อหาแน่นขึ้น กว้างขึ้น ***** หลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐาน ด้านบัญชี และ ภาษี ทั้งระบบ วันที่ 1 พื้นฐาน บัญชี ที่มาของการจัดทำงบการเงิน ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับองค์กร รู้จักเอกสารบัญชีเบื้องต้น ระบบบัญชีเบื้องต้น สมุดรายวันซื้อ ขาย รับจ่ายทั่วไป ความสำคัญของการบันทึกบัญชีคู่และสมการบัญชี/เดบิต/เครดิต บัญชีรายวันแยกประเภท งบทดลอง งบการเงิน ความเข้าใจและความหมายอย่างง่ายของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย/บริหาร ความเข้าใจการบันทึกบัญชีสินค้า Perpetual/Periodic/การจัดทำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า ความเข้าใจและคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของกิจการ ฝึกการบันทึกบัญชี 1 กิจการ ตั้งแต่รายวันจนออกงบการเงิน ในวิธีการบันทึกบัญชี สินค้าแบบ Perpetual วันที่ 2 การออกงบการเงิน-อ่านงบเบื้องต้น ทบทวนหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีวันที่ 1 ความเข้าใจการบันทึกบัญชีสินค้าของกิจการ แบบ Periodic/งบต้นทุนขาย ฝึกบันทึกบัญชี 1 กิจการ ในวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic /การจัดทำรายงานสินค้า และวัตถุดิบ/การตีราคาสินค้าปลายงวดแบบFIFO/ จัดทำงบต้นทุนขาย ฝึกปฏิบัติบันทึกบัญชีตั้งแต่รายวันจนถึงออกงบการเงินของ 1 กิจการ(งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน) เปรียบเทียบวิธี Perpetual และ Periodic การอ่านงบการเงินเบื้องต้นอย่างเข้าใจในงบตัวอย่าง ความสำคัญของงบการเงินของกิจการในการบริหาร วันที่ 3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อธิบายภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรทั่วไปที่ต้องรับผิดชอบ แบบฟอร์มภาษีที่ควรทราบ/ความหมายของภาษีหัก ณ ที่จ่าย อธิบายแบบฟอร์มใบหัก ณ ที่จ่าย ความสำคัญและวิธีการกรอก อัตรา วิธีการหัก ณ ที่จ่ายและวิธีนำส่งภาษี ความแตกต่าง ภงด.3 ,ภงด.53,ภงด.1,ภงด.1ก อะไรบ้างที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและวิธีการบันทึกบัญชี/ฝึกการหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราต่างๆและฝึกการกรอกแบบ การคำนวณเงินเพิ่มกรณียื่นผิด/เพิ่มเติมภาษีหัก ณ ที่จ่าย การหัก ณ ที่จ่ายสำหรับ ม 40(1),(2) ความรู้ด้านภาษีบุคคลธรรมดา และวิธีการคำนวณเบื้องต้น การคำนวณเงินเดือนพนักงาน(มีโจทย์ตัวอย่าง) วิธีการกรอก ภงด 1 , ภงด1 ก และวิธีการนำส่ง วิธีการหักประกันสังคมและวิธีการนำส่ง/การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือน/สรุปภาพรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย /ถาม-ตอบ วันที่ 4 ภาษี มูลค่าเพิ่ม คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล อธิบายความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้มีหน้าที อะไรบ้างยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการใดบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0 วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและแบบภาษีในการนำส่ง วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษีแบบใดที่สามารถใช้ภาษีซื้อหักภาษีได้ ตัวอย่างการออกใบกำกับอย่างย่อ/เต็ม ฝึกการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ ขาย และกรอกแบบ ภพ. 30 เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตัวอย่างการคำนวณเบื้องต้น) ความหมายภาษีเงินนิติบุคคล ความแตกต่างกำไรทางบัญชี กำไรทางภาษี อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด และการคำนวณเปรียบเทียบ การเสียภาษีครึ่งปี วิธีการคำนวณและยื่นแบบ ภงด. 51 รายจ่ายใดบ้างที่สรรพากรไม่ให้หักค่าใช้จ่ายทางภาษี(รายจ่ายต้องห้าม)/วิธีการคำนวณภาษีสิ้นปีและวิธีการยื่น ภงด. 50 สรุป/ถาม-ตอบ

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946