Untitled Document
 

การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร(ภาคปฏิบัติ)

รอบถัดไป

1. รอบวันที่ 6-7 กันยายน 2565 รอบปัจจุบัน
2. รอบวันที่ 6-7 กันยายน 2565

ดาวน์โหลด => รายละเอียดหลักสูตร(PDF)

 

 

 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946