Untitled Document
 
Bookmark and Share

 

 

 การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)

Setting up Accounting Systems (workshop)

รหัสหลักสูตร : 40257570001

นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ บัญชี 15 ชม. อื่น ๆ 3 รวม 18 ชม.

    เปิดบริษัทฯ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่รู้จะวางระบบบริษัท อย่างไร สอนกลุ่มย่อย สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี ไม่รู้จะเริ่มต้น กับบริษัทฯ ตนเองอย่างไร

   เมื่อนักบัญชีถูกสัมภาษณ์งาน "ท่านสามารถวางระบบบัญชีได้หรือไม่??" ท่านจะตอบอย่างไร ?? สำหรับนักบัญชีที่ต้องการรู้ลึกในภาคปฏิบัติการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร

   เรียน 3 วัน เวลา 09.00 - 16.30 น.

      

ด่วน !!!
 
พิเศษ!! ราคาเพียง 6,420 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (อบรม 3 วัน ) 
 
วันที่ 1 เมษายน 2558 นี้ !!!!!!
 
ราคาจะปรับขึ้นเป็น 7,490 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (อบรม 3 วัน )
 
(ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )
 

 

 

 หัวข้ออบรม

วันที่ 1

-  ปัญหาของการไม่มีระบบบัญชีที่ดี

- ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจ

- ผังองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบ ในธุรกิจของท่าน

- การกำหนดรหัสผังบัญชี ที่สอดคล้องกับกิจการ

ความเข้าใจเบื้องต้น ในการบันทึกบัญชี

- ทางเดินเอกสาร และFlow การทำงานในองค์กรที่รัดกุม (เริ่มต้นเขียน Flow จากที่ทำงานของตนเอง)

- ระบบใบสำคัญรับ จ่าย และการจัดทำ

- การจัดทำเบียนควบคุมเช็ค รับ จ่าย เงินสด

- เอกสารแบบฟอร์ม ในระบบจัดซื้อ (ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ )

- การตั้งหนี้ในระบบ และจัดเรียงเอกสาร

-  การรับวางบิล และการทำเช็คจ่าย (ทะเบียนคุมเช็ค) และทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2

- การเสนอราคาขาย การออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

- การตั้งลูกหนี้ และการทำรายงานอายุลูกหนี้

- การวางบิล การรับชำระเงิน (ทำใบสำคัญรับ) ทะเบียนคุมการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน

- การทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ และหลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา ใบตัดจำหน่ายสินทรัพย์

- การควบคุมสินค้าคงคลัง ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย การแก้ปัญหาให้ถูกต้องทั้งบัญชีและภาษี

- การจัดทำเอกสาร ใบเบิก ใบคืน รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานการตรวจนับ

วันที่ 3

-  ฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใบขออนุมัติเบิก ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกเงินทดรองจ่าย

    ใบเบิกค่าพาหนะ เดินทางในประเทศ ต่างประเทศ ทำอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย

- การกำหนดนโยบายการเบิกจ่ายเงินของฝ่ายบัญชีและการเงิน

- กรณีไม่มีรถยนต์ของตนเอง จึงใช้รถยนต์ของพนักงานเพื่อทำงานให้องค์กร ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องพร้อมตัวอย่างรายงานและแบบฟอร์ม

- การควบคุม และทะเบียนการยื่นภาษีต่าง ๆ ประจำเดือน ภงด. 1 ภงด. 3 ภงด. 53 ภพ. 30 การยื่นเงินสมทบประกันสังคม 

- อะไรคือรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี  ภาษีซื้อต้องห้ามคืออะไร ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีควรระวัง

- ค่ารับรอง ทางกฎหมายภาษี มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

- รายงานทางการบริหาร ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีควรทราบ

 

 

 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946